Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Pallium.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Pallium dostępnego pod adresem internetowym www.pallium.pl.

3. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Pallium Teresa Karecka-Gnyla, Żerków 94, 32-864 Gnojnik, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki, Numer NIP: 8691425627; REGON: 851695486.

4. Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

Tel.: 48501276754 ;
E-mail: kontakt@pallium.pl;
Listownie: Teresa Karecka-Gnyla Pallium, Żerków 94, 32-864 Gnojnik;
Adres właściwy do składania reklamacji: jak wyżej
Adres właściwy do składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy: jak wyżej
Adres właściwy do odsyłania produktów: jak wyżej.
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

6. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

7. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego a w szczególności przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dotyczące umów sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca kieruje swoją działalność do tego państwa.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;
Przetwarzania formularza zamówienia;
Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. przy wykorzystaniu usługi Newsletter po wyrażeniu osobnej zgody;
10. Wskazane w pkt. 9 usługi świadczone są bez dodatkowych opłat.

11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzaniu i administrowaniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Konta.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą złożenie zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa zawierana jest w momencie wyrażenia zgody na dostarczanie informacji na Skrzynkę e-mail Użytkownika.

II. DEFINICJE
Sklep – sklep internetowy Pallium Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.pallium.pl.
Sprzedawca / Usługodawca – podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta oferty Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.
Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podaną przez zainteresowanego Skrzynkę e-mail.
Dowód zakupu – paragon niefiskalny, rachunek.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA
Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu.
2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:

zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

5. Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;
Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania;
Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;
Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
6.Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V. ZAMÓWIENIA
1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Polski.

2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:

Internetowy formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu
3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.

5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 24 h – 12 dni roboczych.

8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:

dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.

12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. PŁATNOŚCI
Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
płatność przelewem na konto Sprzedającego;
Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem termin na dokonanie wpłaty wynosi 3 dni.
Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. DOSTAWA
Towary dostarczane są do Kupujących przez firmę kurierską DHL.
Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Koszty i warunki dostawy.
Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego oraz wysłanego Produktu.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.

4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.

6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

7. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

9. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
żądać usunięcia wady, albo
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

pisemnie na adres reklamującego;
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;
drogą telefoniczną.

IX. REKLAMACJA POZOSTAŁYCH USŁUG SKLEPU ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:

dane tożsamości Użytkownika;
temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
okoliczności uzasadniające reklamację;
podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
Reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.

6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

pisemnie na adres reklamującego,
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
drogą telefoniczną.
9. Informujemy, że Konsumentem posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu lub za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem pallium.pl.

5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

12. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Pallium Teresa Karecka-Gnyla

Żerków 94

32-864 Gnojnik

XI. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY
W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

XII. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
W Sklepie wykorzystywane są wtyczki społecznościowych następujących dostawców:
serwisu facebook.com prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
b. serwisu Instagram prowadzonego przez Instagram Inc. 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA,

2. Wtyczki społecznościowe wykorzystywane są w celu reklamy Sklepu.

3. Wszelkie oznaczenia identyfikujące wskazany powyżej podmiot, jak też same wtyczki, stanowią lub mogą stanowić przedmiot ochrony prawnej.

4. Wtyczki społecznościowe oferowane są przez wskazany wyżej podmiot i przekazują do niego dane. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez wskazanych dostawców: znajdują się na ich stronach internetowych:

a. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/,

b. Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

XII. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIV. ZMIANY REGULAMINU
Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale XIII Regulaminu.
Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZWROCIE TOWARÓW