Polityka Prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, Teresa Karecka-Gnyla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pallium Teresa Karecka-Gnyla, Żerków 94, 32-864 Gnojnik, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki, Numer NIP: 8691425627 ; REGON: 851695486 , („Pallium”) stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze Sklepu internetowego pod adresem [pallium.pl] („Sklep”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze Sklepu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Teresa Karecka-Gnyla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pallium Teresa Karecka-Gnyla, Żerków 94, 32-864 Gnojnik, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego ds. gospodarki, Numer NIP: 8691425627 ; REGON: 851695486

Jakie dane gromadzimy?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie.

Podczas korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: Imiona, Nazwiska, Adres, adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera.

Nie utrwalamy danych wrażliwych, które odnoszą się do Twojego, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Wypełniając formularz możesz również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Sklep korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej oferty, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w naszym sklepie;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w naszym sklepie;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz sklepu między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych nam przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane przez Ciebie, a nie niezbędne do wykonania umowy) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo do sprostowania danych

W odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo żądania usunięcia danych

W odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe. Możesz wówczas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; także wówczas gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub też gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do żądania przeniesienia danych

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi IT oraz księgowe. Powyższe podmioty przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie i obligują się przestrzegania przepisów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych to 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane przetwarzanie danych polega na ich przetwarzaniu przy pomocy programów komputerowych i aplikacji, co odróżnia je od przetwarzania ręcznego dokumentów papierowych. Nie profilujemy Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Aby chronić Twoje, w naszej firmie stosujemy polityki i standardy wewnętrzne.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Sklep jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Sklepu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Sklep zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w Sklepie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Sklepie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Sklepu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie ze Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Sklepu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” naszego Sklepu.